Seashell/Trilobite

Installation  "Seashell/Trilobite" by Alena Kogan in France, 2016. 

10х2.2х2 m